Crynodeb Cenedlaethol

Upper level

Ar ei lefel uchaf, mae Llefydd Llewyrchus Cymru yn cynnwys tri dimensiwn: Amodau lleol, Cynaliadwyedd a Chydraddoldeb. Mae’r dimensiynau hyn sy’n creu’r penawdau’n ategu deialog eang ynghylch a yw ardal yn creu’r amodau i bobl ffynnu o fewn terfynau amgylcheddol ac mewn ffordd sy’n deg yn gymdeithasol. Yna mae Llefydd Llewyrchus Cymru’n defnyddio ymagwedd haenog i roi chwyddwydr ar y manylion: o fewn pob un o’r dimensiynau hyn sy’n creu’r penawdau mae parthau.

Mae saith parth i ail lefel Llefydd Llewyrchus Cymru - Lle a’r amgylchedd; Iechyd meddwl a chorfforol; Addysg a dysgu; Gwaith a'r economi leol; Pobl a chymuned; Cynaliadwyedd; a Chydraddoldeb. Mae'r pum parth cyntaf a restrir i gyd yn rhan o'r dimensiwn Amodau lleol. Mae sgorau ar gyfer Cynaliadwyedd a Chydraddoldeb wedi'u cynnwys yn yr haen hon yn ogystal ag yn yr haen Dimensiwn.

Yn y parth Amodau lleol mae 25 is-barth – er enghraifft, o fewn Lle a’r amgylchedd mae is-barthau’n ymwneud â thrafnidiaeth, diogelwch, tai a mannau gwyrdd, er mwyn casglu gwybodaeth helaeth am yr ystod o ysgogwyr llesiant.

Tair ardal awdurdod lleol (Gwynedd, Sir y Fflint a Cheredigion) sydd ag un sgôr dimensiwn yn y band uchaf, ac mae pob un o’r tair yn y dimensiwn Cydraddoldeb. Mae gan 18 o ardaloedd awdurdod lleol pellach o leiaf un sgôr yn y band uchaf ond un ac mae'r sgorau hyn yn cwmpasu pob un o'r tri dimensiwn.

Mae gan bum ardal awdurdod lleol o leiaf un sgôr dimensiwn yn y ddau fand isaf, gyda dim ond un ardal awdurdod lleol (Castell-nedd Port Talbot ar gyfer Cynaliadwyedd) â sgôr dimensiwn yn y band isaf.

Mae chwe ardal awdurdod lleol sydd â sgôr parth yn y band uchaf - mae gan Bowys a Cheredigion dri yr un; mae gan Wynedd, Sir y Fflint a Sir Fynwy ddau yr un; ac mae gan Sir Benfro un.

Nid oes gan unrhyw ardal awdurdod lleol sgôr parth yn y band uchaf ar gyfer y parth Cynaliadwyedd na’r parth Lle a’r amgylchedd. Mae gan bedair ardal awdurdod lleol sgorau parth yn y band uchaf ar gyfer y parth Iechyd meddwl a chorfforol.

Mae gan bum ardal awdurdod lleol sgorau parth yn y band isaf - mae gan Ferthyr Tudful dri; mae gan Flaenau Gwent a Chastell-nedd Port Talbot ddau yr un; ac mae gan Gaerffili a Rhondda Cynon Taf un yr un.

O'r sgorau parth hyn yn y band isaf, mae pedwar ar gyfer y parth Iechyd meddwl a chorfforol ac mae tri ar gyfer y maes Addysg a dysgu.

Mae'r drydedd haen yn cynnwys 25 is-barth. Mae sgorau ar draws y rhain wedi’u gwasgaru’n llawer ehangach na sgorau unrhyw haen arall o'r teclyn.

Mae gan 20 o'r 22 ardal awdurdod lleol o leiaf un sgôr is-barth yn y band uchaf. Casnewydd yw'r unig ardal awdurdod lleol heb unrhyw sgôr is-barth yn y band uchaf, ond mae ganddo 11 o is-barthau yn yr ail a'r trydydd bandiau, a dim ond dau is-barth yn y band isaf.

Mae gan 19 o'r 22 ardal awdurdod lleol o leiaf un sgôr is-barth yn y band isaf; dim ond Gwynedd, Conwy a Sir Fynwy sydd heb hyn.

Mae gan ddwy ardal awdurdod lleol 13 sgôr is-barth yn y band uchaf, sef Powys a Cheredigion. Dyma'r ffigur uchaf a gofnodwyd ar draws holl ardaloedd yr awdurdodau lleol. Fodd bynnag, mae gan y ddau ohonynt hefyd ddau sgôr is-barth yn y band isaf. Mae gan ddwy ardal awdurdod lleol, sef Merthyr Tudful a Blaenau Gwent, o leiaf ddeg sgôr is-barth yn y band isaf. Fodd bynnag, mae gan y ddau ohonynt hefyd o leiaf dri sgôr is-barth yn y band uchaf.

Ar draws y ddau fand uchaf, mae tair ardal awdurdod lleol sydd ag o leiaf 15 o sgorau is-barth yn y bandiau hyn – sef Powys, Ceredigion a Sir Fynwy. Mae gan y tair ardal awdurdod lleol hyn o leiaf dri sgôr is-barth yn y ddau fand isaf hefyd.

Mae pedair ardal awdurdod lleol sydd ag o leiaf 15 o sgorau is-barth yn y ddau fand isaf – sef Castell-nedd Port Talbot, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Blaenau Gwent. Mae gan y pedair ardal awdurdod lleol hyn hefyd o leiaf bedwar is-barth yn y ddau fand uchaf.

Mae sgorau is-barth pob ardal awdurdod lleol wedi'u gwasgaru ar draws o leiaf bedwar band.